Ekonomika Peru

Peru

Ekonomika Peru: Všeobecné informace

Během posledních let Peru zaznamenalo výrazný ekonomický výkon, který způsobil v roce 2006 nárůst HDP v řádu o 8,03 %. V roce 2005 byl nárůst 6,4 %.

Podle Národního statistického a informačního úřadu Peru a BBVA – Banka Bilbao a Vizcaya, byl v roce 2007 zaznamenán růst HDP na 8,3 %. Oficiální odhady HDP Ministerstva ekonomiky na rok 2008 jsou 6 %, a to z důvodu mezinárodní finanční krize.

K procesu ekonomického růstu přispěla měnová a cenová stabilita, kterou Peru zažívá již více než deset let. Díky vyváženému rozpočtu a rozvoji konservativní měnové politiky, dosáhlo Peru trvalé stability jak na všeobecné úrovni cen, tak na úrovni míry výměny. Peru se nachází v čele skupiny latinskoamerických států s nejnižší mírou inflace a navíc jeho míra směny uskutečňující se svobodně v souladu s tržní silou je také částečně stabilní.

Peru je zemí, jejíž míra inflace se nachází stále ve stanoveném rozmezí od 1 % do 3 %, zatímco devalvace, která byla v některých letech negativní, je výrazně nízká v porovnání s průměrně dosahujícími mezinárodními cenami důležitými pro peruánský mezinárodní obchod.

Navíc v zemi během roku 2006 stouply soukromé investice na 20,1 %, přes zaznamenaný nárůst v roce 2005 o 13,9 %. Vzhledem k pozitivnímu očekávání v oblasti světové poptávky a opětovnému upevnění důvěry investorů a spotřebitelů v zemi se očekávají obdobná čísla i do dalších let. Tímto tempem by roční příliv soukromých investic v Peru přesáhl US $ 20 mld. a představoval by přibližně 20 % HDP.

Na obrázcích níže je zleva: rozdělení Peru, poloha Peru, vlajka Peru a znak Peru. Zdroj obrázků: Wikipedia – Peru

Investiční klima Peru

a) Právní rámec

Základem právního rámce, který stanovuje jasná pravidla a potřebné jistoty pro rozvoj zahraničních investic v Peru, je Právní dekret č. 662, schválený v srpnu 1991.

Všeobecný právní rámec týkající se jednání na poli zahraničních investic doplňuje rámcový zákon O růstu soukromých investic, schválen Právním dekretem č. 757 a Nařízením O záručních režimech pro soukromé investice, schváleno Nejvyšším nařízením 162-92-EF.

Právní rámec o zacházení s investicemi je založen na principu „národního jednání“. Zahraniční investice jsou dovoleny bez omezení ve velké většině ekonomických aktivit a není vyžadováno předešlé povolení, jen proto, že se jedná o zahraniční aktivitu. Získání akcií nemovitostí národních investorů je povoleno, a to nejen prostřednictvím peněžního trhu, ale také mimo burzovní operace.

V otázce vlastnictví, cizinci, ať již se jedná o osoby fyzické či právnické, mají stejné podmínky jako občané Peru. Avšak ve vzdálenosti 50 km od hranic nesmí cizinci nabývat ani vlastnit půdu, lesy, vody, doly, paliva ani energetické zdroje, s výjimkou těch případů, kdy jsou veřejně potřebné a jsou vyhlášeny nejvyšším nařízením, schváleným Ministerskou radou.

V souladu se závazky vyplývajícími z členství ve Světové obchodní organizaci, není pro zahraniční investice v zemi vyžadován při výběru žádný zvláštní mechanismus ani požadavek výkonnosti. V případě investic, které využívají veškerých výhod, které jsou odvozeny od podpisu smluv se státem o právní stabilitě, jsou požadavky shodné s těmi týkajícími se národních investic.

Každý podnik má právo organizovat a rozvíjet své aktivity takovým způsobem, který považuje za vhodný. Zrušila se tedy právní ustanovení upravující způsoby výroby nebo výrobní indexy, které zakazují či nařizují použití určitých výrobních technologií. Všeobecně se tedy zrušení týká ustanovení zasahujících do výrobních procesů podniků, vyjma právního ustanovení týkající se hygieny a průmyslové bezpečnosti, zaměřující se na ekonomickou činnost, a zároveň přispívající k zachování životního prostředí a zdraví.

Zahraniční investice se může svobodně realizovat v jakékoliv obchodní formě, kterou zákon uznává a splňující následující modely:

 • Přímá zahraniční investice, jako podpora pro sociální kapitál.
 • Podpora rozvoje smluvních společností joint-ventures.
 • Investice do majetku a nemovitostí na území Peru.
 • Nehmotné technologické příspěvky.
 • Jakýkoliv další způsob investice, která přispěje k rozvoji země.

b) Práva zahraničních investorů

 • Právo na nediskriminační zacházení ve vztahu k domácím investorům.
 • Svoboda obchodu a průmyslu, svoboda dovozu a vývozu.
 • Možnost svobodně vyvézt do zahraničí zisky a dividendy či předchozí platbu odpovídající daně.
 • Právo používat nejvýhodnější měnu na trhu pro danou směnnou operaci.
 • Právo na vývoz investovaného kapitálu ze země v případě prodeje akcií, snížení kapitálu, částečné nebo celkové likvidace investic.
 • Neomezený přístup k vnitřním úvěrům za stejných podmínek, jaké musí splňovat národní investor.
 • Právo na volný nájem technologie a převod výnosů.
 • Svoboda nabývat akcie majetku národních investorů.
 • Možnost uzavírat pojistné smlouvy pro své investice v zahraničí.
 • Možnost uzavřít se státem smlouvy o právní stabilitě týkající se investic v Peru.

c) Smlouvy o právní stabilitě

Stát poskytuje záruky právní stability národním i zahraničním investorům a podnikům, do kterých investují. Děje se tak na základě podpisu smluv, které mají charakter smlouvy-zákona a které podporují všeobecná ustanovení smluv obsažené v peruánském Občanském zákoníku.